dinsdag 25 juni, 2024
Praktijk Frederiksplein | Psychotherapie & coaching
ow holmes quote

Praktijkreglement

Ons praktijkreglement volgt het reglement van de LVVP (Nederlandse Vereniging voor vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Voor informatie over wet en regelgeving (waaronder beroepscode, Wet Op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO), Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Klachtenregeling verwijzen we naar de volgende links:
WGBO
Autoriteit persoonsgegevens
Wet BIG

Wij vragen cliënten bij het eerste gesprek een verwijzing van de huisarts mee te brengen, waarop duidelijk de naam en geboortedatum, de reden van verwijzing, de aard van de verwijzing (gespecialiseerde GGZ), en de vermoedelijke diagnose. Verder zijn wij wettelijk verplicht om naar legitimatie en uw verzekeringsbewijs te vragen.

Op de nota naar uw verzekeraar staat de diagnose waarvoor u behandeld bent. Dit wordt vereist door een aantal ziektekostenverzekeraars. Hiertegen kunt u vooraf aan de behandeling schriftelijk bezwaar maken.

Wij zijn verplicht het verloop van de behandeling met vragenlijsten te meten. Dit gebeurt via de website van LVVP - Questmanager, waarvoor u inloggevens ontvangt. De resultaten van de vragenlijst worden vertrouwelijk behandeld.

Waarneming:
Voor waarneming zijn G. Fuge
en M. Ruijter zo nodig beschikbaar en te bereiken via het emailadres van onze website.

Betalingsvoorwaarden.

Wij hanteren de betalingsvoorwaarden voor psychotherapeuten en klinisch psychologen (LVVP).

 1. Artikel 1
  Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.
 2. Artikel 2
  Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.
 3. Artikel 3
  De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
 4. Artikel 4
  Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
 5. Artikel 5
  Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de psychotherapeut de patiënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de patiënt in rekening gebracht.
 6. Artikel 6
  Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 7. Artikel 7
  Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso.kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.
 8. Artikel 8
  Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.